ޖެހެލަމް ކޯރު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ Jhelum River އިން)
Jump to navigation Jump to search
ޖެހެލަމް ކޯރު

ޖެހެލަމް ކޯރަކީ ޕަންޖާބުގައިވާ ފަސްކޯރުގެ ތެރެއިން އެންމެ ހުޅަނގުގައި އޮތް ކޯރެވެ. އަދި މިއީ އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ކޯރުވެސް މެއެވެ.