ޖެހެލަމް ކޯރު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ޖެހެލަމް ކޯރު

ޖެހެލަމް ކޯރަކީ ޕަންޖާބުގައިވާ ފަސްކޯރުގެ ތެރެއިން އެންމެ ހުޅަނގުގައި އޮތް ކޯރެވެ. އަދި މިއީ އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ކޯރުވެސް މެއެވެ.