Caretaker government

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

ކެއަރޓޭކަރ ސަރުކާރަކީ ތަނުގައި ޤާނޫނީ ސަރުކާރެއް ނެތް ވަގުތުތަކުގައި ޤައުމުގެ ވެރިކަން ހިންގުމަށް ޓަކައި ޙަވާލުވާ ފަރާތެވެ.