Caretaker government

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ކެއަރޓޭކަރ ސަރުކާރަކީ ތަނުގައި ޤާނޫނީ ސަރުކާރެއް ނެތް ވަގުތުތަކުގައި ޤައުމުގެ ވެރިކަން ހިންގުމަށް ޓަކައި ޙަވާލުވާ ފަރާތެވެ.