Caretaker government

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

ކެއަރޓޭކަރ ސަރުކާރަކީ ތަނުގައި ޤާނޫނީ ސަރުކާރެއް ނެތް ވަގުތުތަކުގައި ޤައުމުގެ ވެރިކަން ހިންގުމަށް ޓަކައި ޙަވާލުވާ ފަރާތެވެ.