Agnes Monica

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ކިޔުނު ނަމެކެވެ.
Agnes at AMI 2004.jpg
އުފަން ނަންކިޔުނު ނަމެކެވެ. ބައެއް ކަ
އުފަންވީ 1 ޖުލައި 1986 (އުމުރު 36)
އިންޑޮނޭޝިޔާ

އެމާ ކާރލޮޓް ޑުއެރް އެމާ ކާރލޮޓް ޑުއެރް ވޮޓް ސަން އަކީ ހެރީ ޕޮފުޅެކެ ވެ. މީގެ އި.ތުރުންވެ ސް އެމަނި ކުފާނު ވަ ނީ ސަރުކާ ރުގެ ވަރަށް ގިނަ މަޤާމުތަކެއް ފުރު އްވާ, ފައެވެ.ބޭފުޅުންނަށް .ތަފާތު ބަސްބަހުން މަޒުމޫނު ވިދާޅުވެ، އެ މަޒުމޫނުތަކަށް މަޢުލޫމާތު އިތުރުކޮށް ދެއްވިދާނެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ އެ އިންޑޮނޭޝިޔާ.

އަދި އިތުރަށް ބައްލަވާލައްވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]