ޤިސްމު:Former British colonies

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

އިނގިރޭސި އިސްތިއުމާރުގެ ދަށުގައި ކުރީންވި ގައުމުތައް

ގިސްމު "Former British colonies" ގައިވާ މަޒުމޫނުތައް

ލިސްޓު ކުރެވިފައިވާ މި 2 ސަފްޙާތައް މި ޤިސްމުގައި ހިމެނިގެންވެއެވެ.