Jump to content

ޤިސްމު:Candidates for speedy deletion

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

Pages and Categories needed to be removed from the wikipedia as soon as possible.

މި ޤިސްމުގައި އެއްވެސް ސަފްހާ އެއް އަދި އެއްވެސް ފައިލެއް ނުހިމެނެއެވެ.