ޤިސްމު:Candidates for speedy deletion

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

Pages and Categories needed to be removed from the wikipedia as soon as possible.

ކުދިގިސްމުތައް

This category has only the following subcategory.

*

ގިސްމު "Candidates for speedy deletion" ގައިވާ މަޒުމޫނުތައް

ލިސްޓު ކުރެވިފައިވާ މި 5 ސަފްޙާތައް މި ޤިސްމުގައި ހިމެނިގެންވެއެވެ.