ޤިސްމު:Candidates for speedy deletion

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

Pages and Categories needed to be removed from the wikipedia as soon as possible.

މި ޤިސްމުގައި އެއްވެސް ސަފްހާ އެއް އަދި އެއްވެސް ފައިލެއް ނުހިމެނެއެވެ.