ޤައުމު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ޤައުމަކީ ޖިއޮގްރަފީ ގޮތުން ބެހިފައި އޮންނަ ބައިތަކެކެވެ. މިގޮތުން ޖިއޮގްރަފީގޮތުން ބެހިފައި ހުންނަ ބައިބަޔަކީ ރީޖަނެއް ކަމަށް އަދި ސަރަހައްދެއް ކަމަށް ވެސްވެއެވެ. މިއިން ކޮންމެ ބަޔަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން ވަކިވެ ، މިނިވަންކަމާއި އެކު އެސަރަހައްދެއްގެ ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރާއި އެތަނެއްގެ ކަންކަން އެތަނަކުން ހަމަޖެއްސޭނެ ގޮތްތަކަށް ފަހިވެފައި ހުންނަ ތަންތަނެވެ. އެތަންތަނުގައި ވަކި ސަރުކާރެއް އުފެއްދި ވަކި އެކޮނޮމީއެއް އުފައްދާ ފައި ހުރެއެވެ މިއިން ކޮންމެ ތަނަކަށް ކިޔަނީ ޤައުމެވެ.


udeylia 18:36, 30 މެއި 2010 (UTC)