ޢީސާއީދީން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ޢީސާއީދީނަކީ ޢީސާގެފާނު އެއީ އެމީހުންގެ އިމާމު ކަމުގައި ޤަބޫލުކުރާ މީހުންގެ ދީނެވެ.