ޢަލީ މުޞްޠަފާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ޢަލީ މުޞްޠަފާ އަކީ ދިވެހިރާއްޖެ ދުށް މޮޅު ޅެންވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބޭފުޅެކެވެ. ކިޔަވާ ވިދާޅުވީ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުންނެވެ. ފަހުން އުޅުއްވީ މަޖީދިއްޔާ ގެ މުދައްރިސަކަށެވެ. މާލޭގައި ހުންނެވި އިރު ހުންނެވީ މ. ބަގީޗާ ގޭގައެވެ. ޙުސައިން ޞަލާޙުއްދީނު ގެ އަރިހުގައެވެ. ޢަލީ މުޞްޠަފާ އަކީ އިބްރާހީމް މަޖްދުއްދީނުގެ ދޮންމަނިކުގެ އަޙްމަދުދީދީގެ ޢަލީދީދީ ނުވަތަ ޢަލީ މުޞްޠަފާއެވެ.