ޢަބުދުﷲ ނަޒީރު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ޑރ ޢަބުދުﷲ ނަޒީރު އަކީ ޑރ އޮފް ފިލޯސަފީ ޙާޞިލް ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތެކެވެ. މިހާރު ހުނެންވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ނައިބެއްގެ މަގާމް ގައެވެ.