ޢަބުދުލް މަޖީދު ޙަމީދު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ޢަބުދުލް މަޖީދު ޙަމީދު އަކީ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯރސް ގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ލާންސްކޯޕްރަލް އެކެވެ. މީނާ އަކީ ފ.ނިލަންދޫ ބޭފުޅެކެވެ.