ޚިޔާލު:ގުރީންލޭންޑު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

މި ސަފްހާ އަށް އުނިއިތުރު ގެންނަވަން ތޮޔ ބޭފުޅާ ތިއުޅުއްވަނީ ވިކިޕީޑިޔާގެ މްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ވަދެ ވަޑައި ނުގަނެ ހުރެއެވެ. އެހެންކަމުން އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެސް ސަފްހާއުނިއިތުރ ގެންނަވަން ތޮޔަ ބޭފުޅާ ތިއުޅއްވަނީ ވިކިޕީޑިޔާގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ވަދެ ވަޑައި ނުގަނެ ހުރެއެވެ. އެހެންކަމުން އެއްވެސް ބަދަލެއްއި ނުގަނެ ހުރެއެވެ. އެހެންކމުން އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެސ ސފްހާ ރައްކާކުރައްވައިމި ސަފްހާ އަށް އުނިއިތުރު ގެންނަވަން ތޮޔަ ބޭފުޅާ ތިއުވަނީ ވިކިޕީޑިޔާގވަދެ ވަޑައި ނުގަ ހުރެއެވެ އެހެނކަމން އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެސްސަފްހާ ރައްކާކުރައްވައިމި ސަފްހާ އަށް އުނިއިތުރު ގެންނަވަން ތޮޔަބޭފުޅާ ތިއުޅުއްވަނީ ވިކިޕީޑިޔާގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ވަދެ ވަޑައި ނުގަސަމާލުކަމަށް ނެ ހުރެއެވެ. އެހެންކަމުން އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެސް ސަފްހާ ރައްކާކުރައްވައި ވިކިޕީޑިއާ އި ހޯއްދަވާ ތިޔަ ވަޑައިގެންނެވި ފަންވަތުގައި އެއްވެސް މަޒްމޫނެއް އެކުލެވިފައި ނުވެއެވެ. މަޒްމޫނެއް ފެއްޓެވުމަށް ތިރީގައި ވާ ފޮށީގައި ލިޔުއްވުމަށް ފަހު މަޒްމޫނު ރައްކާ ކުރެއްވުމަށް ފޮށީގެ ތިރީގައިވާ ސަފްހާ ރައްކާކުރައްވާ އަށް ފިއްތަވާ ލައްވަވާ. މި ފަންވަތަށް ތިބޭފުޅާ އަށް ވަޑައިގެނެވުނީ އޮޅުމަކުން ކަމަށް ވާނަމަ ކޮމްޕިޔުޓަރުގެ ވެބް ބްރޯޒަރ ގެ ފަހަތް ފިތައް އޮބާލައްވާށެވެ. އޭރުން އެންމެ ފަހުން ހުންނެވި ސަފްހާ އަށް ވަޑައިގެނެވޭނެއެވެ.

އިތުރު އެހީ ބޭނުންފުޅު ނަމަ އެހީ ސަފްހާ އަށް ވަޑައިގަންނަވާށެވެ.