ޚިޔާލު:ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ހދ. އަތޮޅުގެ ފަޅުރަށްތަކާ ގުޅޭ...[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ހދ. އަތޮޅުގެ ފަޅުރަށްތަކުގެ ލިސްޓްގައި ދެރަށެއްގެ ނަން އޮތީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ހީވެއެވެ. އެއީ "ކަމަނަ" މިރަށާއި "މުރިހި" މިރަށެވެ. އަޅުގަނޑަކީ ހދ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތަކީމެވެ. އަޅުގަނޑަށް އަޑުއިވޭ ގޮތުގައި "ކަމަނަ" ކަމަށް ލިޔެފައިވާ ރަށަށް ކިޔަނީ "ކަނަމަނަ" އެވެ. އަދި "މުރިހި" ކަމަށް ލިޔެފައިވާ ރަށަށް ކިޔަނީ "މުއިރި" މިހެންނެވެ. ވީމާ މި ކަން ބަލަން ޖެހޭކަމަށް ފެނެއެވެ.--އިޝު 12:53, 2 މޭ 2007 (UTC)

ބަދަލުކުރެވިފައި[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ތިޔަ ވިދާޅުވި ގޮތަށް މިހާރުވާނީ ބަދަލު ކުރެވިފައެވެ. މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ޝުކުރިއްޔާ! Deviathan 02:39, 3 މޭ 2007 (UTC)