ޚިޔާލު:ވައިކަރަދޫ (ހދ. އަތޮޅު)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ވައިކަރަދޫ (ހދ. އަތޮޅު) މަޒުމޫނާ ގުޅޭ:[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މި ލިޔުން ލިޔުއްވި ބޭފުޅާ ތިޔަ ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

މިލިޔުމުގައި އިމުލާ ކުށް ގިނަ އަދަދަކަށް ހުރިކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. މި ގޮތުން އެންމެ ގިނައިން ހުރީ ށ ސުކުނުގެ މައްސަލައެވެ. ށ ސުކުން އޮންނަން ޖެހޭ ގިނަ ތަން ތަނުގައި އޮތީ އ ސުކުނެވެ. މީގެ އިތުރުން ބަސް ވަކި ކުރުމުގެ ބައެއް މައްސަލަތައް ވެސް އެބަހުއްޓެވެ. މިކަން ކަން ރަނގަޅުކޮށްލުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް ދެކޭތީ މިވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅާގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތް ނަމަ މި އިސްލާހުތައް އަޅުގަނޑު ގެނެސްފާނަމެވެ. އިޝު 10:14, 2 ސެޕްޓެމްބަރު 2009 (UTC)

ކުށެއް އޮތް ނަމަ އިޞްލާޙުކޮށް ދެއްވުމަކީ އެންމެ ބޭފުޅުންގެ ޒިއްމާއެއް