ޚިޔާލު:ކޮންޕީޓަރުން ތާނަ ލިޔެކިޔުމަށް މަގެއް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ޓެސްޓު. މިއީ މިނިވަން ފަތަފޮޅި ގުރޫޕުގެ މައި ޓެކް ގުރޫޕުދޯ؟

މިތާ ހުންނަ އާޓިކަލްތަކުގައި މާ އެއްފަރާތަކަށް ބުރަވާގޮތައް ލިޔެފައި ވަނީ. ދެން ލަ ލަ ލާ...

Start a discussion about ކޮންޕީޓަރުން ތާނަ ލިޔެކިޔުމަށް މަގެއް

Start a discussion