ޚިޔާލު:ކުޅަނދިލި

Page contents not supported in other languages.
ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ހުސް ނޫނުގެ މައްސަލަ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މި ޞަފްޙާއަށް ކުރީގައި ނަންދީފައިވާ އިރު ކުނޅަދިލި އަދި ކުޅަދިނލި މިފަދައިން ނަންދެވިފައިވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ދިވެހި ބަހުގައި ހުސްނޫނު އަންނާނީ ހަތަރު އަކުރެއްގެ ކުރިއަށެވެ. އެއީ ބާ ގޮދަޑި މި ލަފްޡުގައިވާ ހަތަރު އަކުރެވެ. މިސާލު: ބ= އަނބު، ގ= އަނގަ، ދ=ހަނދު، ޑ= ބަނޑު. މިނޫން އަކުރެއްގެ ކުރިއަކަށް ހުސްނޫނެއް ނާންނާނެއެވެ. އެހެންކަމުން މަތީގައިވާ ދެ ލަފްޡުގެ އިމްލާ ވެސް ރަނގަޅެއް ނޫނެވެ. މި ބަހުގެ ރަނގަޅު އިމްލާއަކީ ކުޅަނދިލި މިއެވެ. ހުސްނޫނު އައިސްފައިވަނީ ދ ގެ ކުރިއަށެވެ.