ޚިޔާލު:ނިކަބިލިއްސަގަސް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
  • ދިވެހި ރަދީފުގައި ނިކަބިލިއްސަގަހަކީ ބޮޑު ބިޔަ ނިކަގަސްކަމަށް ބަޔާންކުރޭ. އެކަމަކު ފޯކްޓޭލްސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް - އެގްޒޭވިއަރ ރ-ފ ގައި ނިކަބިލިއްސަ ގަހަކީ އަޝޯކް ގަސް ކަމަށް ބަޔާންކުރޭ. މިގޮތަަށް އިނގިރޭސި ވިކިޕީޑަޔާގައިވެެސް ބަޔާންކުރޭ. މީގެ މައުލޫމާތު އެހައި ސާފެއްނޫން. ސަބަބަކީ ނިކަބިލިއްސަގަސް ލިޔުންތަކުގައި ބޭނުންކޮށްފައިހުންނަނީ ބޮޑަށް ބިރުވެރި ވާހަަކަ ތަކުގައި ކަމަށްވެ، އަދި އެއީ ބޮޑެތި ނިކަގަހަށް ނިސްބަތް ކޮށްފައިކަމަށްވެސް ބެލެވޭތީ. މި މައްސަލައިގައި އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ލިބިއްޖެނަމަ ބަދަލުކޮށް ރެފަރެންސް ކޮށްދީ. CRC43 (talk) 13:48, 29 މެއި 2018 (MVT)