ޚަދީޖާ މުޙައްމަދު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ޚަދީޖާ މުޙައްމަދު އަކީ ކުރީގެ ދިވެހި ފިލްމީ ތަރިއެކެވެ. އޭނާވަނީ ތަފާތު ފިލްމް، ޑްރާމާ ސިލްސިލާ، އޮފީސް ޑްރާމާ އަދި ވީޑިޔޯ ލަވަތަކުން އާންމުންނަށް ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ.

ކުޅެފައިވާ ޑްރާމާތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ތައުބާ ( އޮފީސް ޑްރާމާ / މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޯލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން) - 1999
  • އަބަދަށް ( އޮފީސް ޑްރާމާ / މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޯލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން) - 2000
  • ވާރޭ ( އޮފީސް ޑްރާމާ / މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޯލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން) - 2001
  • ކުށުގެ ކައްފާރާ – 2007

ކުޅެފައިވާ ފިލްމްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ފަރުދާ

ލިބިފައިވާ އެވޯޑްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • އެންމެ މޮޅު ސަޕޯޓިންގ އެކްޓްރެސް – ޚަދީޖާ މުޙައްމަދު – ތައުބާ – އޮފީސްތަކުގެ ޑްރާމާ މުބާރާތް -1999
  • އެންމެ މޮޅު އެކްޓްރެސް – ޚަދީޖާ މުޙައްމަދު – އަބަދަށް - އޮފީސްތަކުގެ ޑްރާމާ މުބާރާތް -2000
  • އެންމެ މޮޅު އެކްޓްރެސް – ޚަދީޖާ މުޙައްމަދު – ވާރޭ - އޮފީސްތަކުގެ ޑްރާމާ މުބާރާތް -2001