ޙަސަން ޝަފީޢު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ޑރ ޙަސަން ޝަފީޢު އަކީ އިންޖިނޭރިންގެ ދާއިރާއިން އިގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަސިޓީ އޮފް ލަންޑަން ގެ ޔުނިވަސިޓީ ކޮލެޖް ލަންޑަން ގައި ޕީއެޗްޑީ ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

ތަޢުލީމީ ކާމިޔާބީތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • 1986 - 1990 : މާސްޓަރސް އޮފް އިންޖިނޭރިންގ (ފަސްޓް ކްލާސް އޮނަރ ) - އިލެކްޓްރޯނިކް އިންޖިނޭރިންގ - ޔުނިވަސިޓީ ކޮލެޖް ލަންޑަން - އިގިރޭސި ވިލާތް
  • 1991- 1994 : ޕީއެޗްޑީ - އަލްޓްރާ ނެރޯ ބޭންޑް ފިލްޓަރ ޑިޒައިން - ޔުނިވަސިޓީ ކޮލެޖް ލަންޑަން - އިގިރޭސި ވިލާތް

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ފެބުރުއަރީ - 1991 - މާރޗް 1995 ( 4 އަހަރު 2 މަސް ) : ރިސާރޗް އެސިސްޓެންޓް - ޔުނިވަސިޓީ ކޮލެޖް ލަންޑަން - އިގިރޭސި ވިލާތް
  • ޖޫން - 1995 - ޖޫން 1996 ( 1 އަހަރު 1 މަސް ) : ޓެކްނިކަލް ސްޓާފް މެންބަރ - ޕީސީއެސްއައި ކޮމިޔުނިކޭޝަން
  • ޖޫން - 1996 - އޮކްޓޯބަރ 1997 ( 1އަހަރު5 މަސް ) : ކޮންޓްރެކްޓަރ - އައިސީ ޑިޒައިން - ފޮނިކްސް ވީއެލްއެސްއައި
  • ޑިސެމްބަރު - 1997 - މާރޗް 2001 ( 3 އަހަރު 4 މަސް ) : މެނޭޖަރ މޯބައިލް ނެޓްވޯރކް - ދިރާގު - ދިވެހިރާއްޖެ
  • އެޕްރީލް - 2001 - ޑިސެމްބަރު - 2003( 2 އަހަރު 9 މަސް ) : މިކްސްޑް ސިގްނަލް / އާރްއެފްއައިސީ ޑިޒައިން މެނޭޖަރ - ސައިނާޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ލިމިޓެޑް
  • ޑިސެމްބަރު - 2003 - ފެބުރުއަރީ 2006 ( 2 އަހަރު 3 މަސް ) :އާރްއެފްއައިސީ ޑިޒައިން މެނޭޖަރ - އެސްޓީ މައިކްރޯއިލެކްޓްރޯނިކްސް
  • ފެބުރުއަރީ 2006 - މިހާރަށް ( 3 އަހަރު 8 މަސް ) : އާރްއެފްއައިސީ ޑިޒައިން މެނޭޖަރ - ސެކްއަން ކޮމިޔުނިކޭޝަން

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]