Jump to content

ޗީޗެން އީޓްސާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ޗީޗެން އީޓްސާ

ޗީޗެން އީޓްސާ އަކީ މެކްސިކޯގެ ޔުކާޓަން ސްޓޭޓްގެ ޔުކާޓަން ޕެނިންސޫލާގެ އުތުރު ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ އާޘާރީ ބިނާއެކެވެ. މިއީ މާޔާ ސިވިލައިޒޭޝަން ގެ ދުވަސްވަރު ބިނާކޮށްފައިވާ ބިނާއެކެވެ. އަދި މިއީ 2007 ވަނަ އަހަރު ގެ ޖުލައި މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު އިޢުލާންކުރި ދުނިޔޭގެ އައު 7 އަޖައިބުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަނެކެވެ. ބުނެވޭގޮތުގައި ޗީޗެން އީޓްސާ ގެ މާނައަކީ އީޓްސާ ވަޅުގެ އަނގަމަތި މިއެވެ. އީޓްސާ އަކީ ޔުކާޓަން ޕެނިންސޫލާގެ އުތުރުގައި އުޅުނު ދަރިކޮޅެއްގެ ނަމެވެ. ޗީ ގެ މާނައަކީ އަނގަ ނުވަތަ ދާރަ އެވެ. ޗެން ގެ މާނައަކީ ވަޅު އެވެ.