ޗިކެން ލިޓްލް (2005 ގެ ފިލްމު)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ޗިކެން ލިޓްލް
ޗިކެން ލިޓްލްގެ އިޝްތިހާރު ކުރެވުނު ޕޯސްޓަރެއް
ޑައިރެކްޓަރމާރކް ޑިންޑަލް
ޕްރޮޑިއުސަރރޭންޑީ ފުލްމަރ
ލިޔުންތެރިޔާސްޓީވް ބެންސީކް
ރޮން ޖޭ ފްރައިޑްމަން
Starringޒެކް ބްރެފް
ޖޯން ކަސަކް
ސްޓީވް ޒާން
ޑޭން މޮލީނާ
ގެރީ މާރޝަލް
ސީޒަން އެލްމޯ
ފްރެޑް ވިލާރޑް
Catherine O'Hara
އެމީ ސެޑަރިސް
ޑޮން ނޮޓްސް
Music byޖޯން ޑެބްނޭއި
Distributed byވޯލްޓް ޑިޒްނީ ޕިކްޗާރސް
ރިލީޒްކުރި ތާރީޚް
North America 4 ނޮވެމްބަރ 2005
United Kingdom 10 ފެބްރުއަރީ 2006
ދިގުމިން
81 މިނެޓް
ބަހުރުވައިނގިރޭސި
Budget$60,000,000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު

ކާސްޓިންގ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • ޗިކެން ލިޓްލްގެ އަޑު:
  ޒެކް ބްރެފް
 • ބަކް ކްލަކްގެ އަޑު:
  ގެރީ މާރޝަލް
 • މޭޔަރ ޓާރކީ ލާރކީގެ އަޑު:
  ޑޮން ނޮޓްސް
 • މރ.ވޫލެންސްވޯރތް ގެ އަޑު:
  ޕެޓްރިކް ސްޓުވާރޓް
 • ފޮކްސީ ލޮކްސީ ގެ އަޑު:
  އެމީ ސެޑަރިސް
 • މާސްޓަރ ރަންޓް އޮފް ލިޓަރ ގެ އަޑު:
  ސްޓީވް ޒާން
 • އެބީ މެލާރޑް ގެ އަޑު:
  ޖޯން ކަސަކް
 • ޕްރިންސިޕަލް ފެޗިޓް ގެ އަޑު:
  ވެލެސް ޝޯން

ފިލްމުގެ ކްރޫ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޑައިރެކްޓަރ
މާރކް ޑިންޑަލް
ވާހަކަ ލިޔުނީ
ރޮބާރޓް އެލް ބެއަރޑް، ސްޓީވް ބެންސީކް، ރޮން ޖޭ ފްރައިޑްމަން، ޑޭން ގަރސަން
ޕްރޮޑިއުސް ކުރީ
ޕީޓަރ ޑެލް ވެކޯ, ރޭންޑީ ފުލްމަރ
އަސްލު މިޔުޒިކް
ޖޯން ޑެބްނޭ, ބިލީ މާރޓިން، ޖެރެމީ ސްވީޓް
ފިލްމު އެޑިޓް ކުރީ
ޑޭން މޮލީނާ
ކާސްޓިންގ ޑައިރެކްޓަރ
މެތިއު ޖޮން ބެކް، ޖެން ރޫޑިން