ޗިކެން ލިޓްލް (2005 ގެ ފިލްމު)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search


ކާސްޓިންގ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • ޗިކެން ލިޓްލްގެ އަޑު:
  ޒެކް ބްރެފް
 • ބަކް ކްލަކްގެ އަޑު:
  ގެރީ މާރޝަލް
 • މޭޔަރ ޓާރކީ ލާރކީގެ އަޑު:
  ޑޮން ނޮޓްސް
 • މރ.ވޫލެންސްވޯރތް ގެ އަޑު:
  ޕެޓްރިކް ސްޓުވާރޓް
 • ފޮކްސީ ލޮކްސީ ގެ އަޑު:
  އެމީ ސެޑަރިސް
 • މާސްޓަރ ރަންޓް އޮފް ލިޓަރ ގެ އަޑު:
  ސްޓީވް ޒާން
 • އެބީ މެލާރޑް ގެ އަޑު:
  ޖޯން ކަސަކް
 • ޕްރިންސިޕަލް ފެޗިޓް ގެ އަޑު:
  ވެލެސް ޝޯން

ފިލްމުގެ ކްރޫ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޑައިރެކްޓަރ
މާރކް ޑިންޑަލް
ވާހަކަ ލިޔުނީ
ރޮބާރޓް އެލް ބެއަރޑް، ސްޓީވް ބެންސީކް، ރޮން ޖޭ ފްރައިޑްމަން، ޑޭން ގަރސަން
ޕްރޮޑިއުސް ކުރީ
ޕީޓަރ ޑެލް ވެކޯ, ރޭންޑީ ފުލްމަރ
އަސްލު މިޔުޒިކް
ޖޯން ޑެބްނޭ, ބިލީ މާރޓިން، ޖެރެމީ ސްވީޓް
ފިލްމު އެޑިޓް ކުރީ
ޑޭން މޮލީނާ
ކާސްޓިންގ ޑައިރެކްޓަރ
މެތިއު ޖޮން ބެކް، ޖެން ރޫޑިން