ޗިކެން ލިޓްލް (2005 ގެ ފިލްމު)

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ
ޗިކެން ލިޓްލް
Chicken little poster.jpg
ޗިކެން ލިޓްލްގެ އިޝްތިހާރު ކުރެވުނު ޕޯސްޓަރެއް
ޑައިރެކްޓް ކުރީ މާރކް ޑިންޑަލް
ޕްރޮޑިއުސް ކުރީ ރޭންޑީ ފުލްމަރ
ލިޔުނީ ސްޓީވް ބެންސީކް
ރޮން ޖޭ ފްރައިޑްމަން
ތަރިން ޒެކް ބްރެފް
ޖޯން ކަސަކް
ސްޓީވް ޒާން
ޑޭން މޮލީނާ
ގެރީ މާރޝަލް
ސީޒަން އެލްމޯ
ފްރެޑް ވިލާރޑް
Catherine O'Hara
އެމީ ސެޑަރިސް
ޑޮން ނޮޓްސް
މިޔުޒިކް ޖޯން ޑެބްނޭއި
Distributed by ވޯލްޓް ޑިޒްނީ ޕިކްޗާރސް
ރިލީޒް ތާރީޚް North America 4 ނޮވެމްބަރ 2005
United Kingdom 10 ފެބްރުއަރީ 2006
ދިގުމިން 81 މިނެޓް
ބަހުރުވަ އިނގިރޭސި
Budget $60,000,000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު

ކާސްޓިންގ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • ޗިކެން ލިޓްލްގެ އަޑު:
  ޒެކް ބްރެފް
 • ބަކް ކްލަކްގެ އަޑު:
  ގެރީ މާރޝަލް
 • މޭޔަރ ޓާރކީ ލާރކީގެ އަޑު:
  ޑޮން ނޮޓްސް
 • މރ.ވޫލެންސްވޯރތް ގެ އަޑު:
  ޕެޓްރިކް ސްޓުވާރޓް
 • ފޮކްސީ ލޮކްސީ ގެ އަޑު:
  އެމީ ސެޑަރިސް
 • މާސްޓަރ ރަންޓް އޮފް ލިޓަރ ގެ އަޑު:
  ސްޓީވް ޒާން
 • އެބީ މެލާރޑް ގެ އަޑު:
  ޖޯން ކަސަކް
 • ޕްރިންސިޕަލް ފެޗިޓް ގެ އަޑު:
  ވެލެސް ޝޯން

ފިލްމުގެ ކްރޫ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޑައިރެކްޓަރ
މާރކް ޑިންޑަލް
ވާހަކަ ލިޔުނީ
ރޮބާރޓް އެލް ބެއަރޑް، ސްޓީވް ބެންސީކް، ރޮން ޖޭ ފްރައިޑްމަން، ޑޭން ގަރސަން
ޕްރޮޑިއުސް ކުރީ
ޕީޓަރ ޑެލް ވެކޯ, ރޭންޑީ ފުލްމަރ
އަސްލު މިޔުޒިކް
ޖޯން ޑެބްނޭ, ބިލީ މާރޓިން، ޖެރެމީ ސްވީޓް
ފިލްމު އެޑިޓް ކުރީ
ޑޭން މޮލީނާ
ކާސްޓިންގ ޑައިރެކްޓަރ
މެތިއު ޖޮން ބެކް، ޖެން ރޫޑިން