ޖުމުހޫރީ ޕާޓީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ޖުމުހޫރީ ޕާޓީ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެދިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީ އެކެވެ. މިޕާޓީގެ ޗެއަރ މަން އަކީ އަލްފާޟިލް ގާސިމް އިބްރާހީމް އެވެ.