Jump to content

ޖިމީ ވޭލްސް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ


Jimmy Wales
Jimmy Wales 2014 on CeBIT Global Conferences, Wikipedia Zero

ޖިމީ ޑޮނާލް (ޖިމްބޯ) ވޭލްސް ( އުފަންވީ އޯގަސްޓް 7 1966 ) އަކީ ވިކިމީޑިއާ ފައުންޑޭޝަންގެ ބާނީ އަދި ރައީސް ވެސް މެއެވެ. ވިކިމީޑިއާ ފައުންޑޭޝަން އަކީ ވިކިޕީޑިއާ އަދި ވެސް ވިކިގެ ތަފާތު އަޚަވީ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާ ކޯޕަރޭޝަން އެކެވެ. ވޭލްސް އަކީ ވިކިއާ ކިޔާ ޕްރޮފިޓް ކޮމްޕެނީ އެއްގެ ބާނީ ވެސް މެއެވެ.

Wikimedia Commons has media related to: