ޖަރުމަނު ހިމަބިހި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ޖަރުމަނު ހިމަބިހި (އިނގިރޭސި ބަހުން: German measles)އަކީ ރުބެއްލާ ވައިރަސް ގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބައްޔެކެވެ. މިބަލި ވެސް އާންމު ގޮތެއްގައި ޖެހެނީ ނޭވާލުމުގެ ޒަރީޢާއިން ބަލި ޖައްސާ ވައިރަސް ހަށިގަނޑަށް ވާޞިލްވުމުންނެވެ. އަދި ބަލި ޖެހިފައިވާ މާބަނޑު އަންހެނާގެ ކިބައިން ބަނޑުގައިވާ ކުޑަ ދަރިފުޅަށް ވެސް މިބަލީގެ އަސަރު ކުރުވާގޮތް ވެއެވެ. ޖަރުމަނު ހިމަބިހިން ރައްކާތެރިވުމަށް ތުއްތު ކުދިންގެ އުމުރުން 18 މަހުގައި އެމްއެމްއާރް ވެކްސިން ދިނުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ.