ޕްރޮފެސަރ ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ބައްލަވާލައްވާ!

ޕްރޮފެސަރ ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އަކީ އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މެލްބަންއަށް އޮމާންގެ ރަސްގެފާނު ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޕްރޮފެސަރއެކެވެ.

ނަސަބު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޕްރޮފެސަރ ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އަކީ އައްސުލްޠާން މުޡައްފަރު މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީނު ގެ ފުތް އައްސުލްޠާން އިބްރާހީމް އިސްކަންދަރު ގެ ފުތް އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޣިޔާޘުއްދީނު ގެ ފުތް އަލްއަމީރު އިބްރާހީމް ފާމުލަދޭރިކިލެގެފާނު ގެ ދި އައްނަބީލާ ޢާއިޝަތުދީދީ (ދޮށީދީދީ)ގެ ފުތް މީދޫ ގަނޑުވަރު އަޙްމަދުދީދީ ގެ ދި ޛުލައިޚާދީދީ ގެ ދި މަރްޔަމްދީދީ ގެ ފުތް މުޙައްމަދު ސަޢީދު ގެ ފުތް ޕްރޮފެސަރ ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އެވެ.