ޕީރިއަޑިކް ތާވަލު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

ޕީރިއަޑިކް ތާވަލު (އިނގިރޭސި ބަހުން: Periodic Table)އަކީ ކެމިކަލް ޢުންޞުރުތައް (އިނގިރޭސި ބަހުން: Chemical Element) އަތުރާލެވިފައިވާ ތާވަލެކެވެ.