ޕާކިސްތާން ޙަރަކާތް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ޕާކިސްތާން ޙަރަކާތަކީ އިނގިރޭސި ހިންދުސްތާނުގެ މުސްލިމުން އަމިއްލަ ވަކި ޤައުމެއް ލިބި ގަތުމަށް ކުރި މަސައްކަތެވެ.