ޕާކިސްތާން ޙަރަކާތް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ޕާކިސްތާން ޙަރަކާތަކީ އިނގިރޭސި ހިންދުސްތާނުގެ މުސްލިމުން އަމިއްލަ ވަކި ޤައުމެއް ލިބި ގަތުމަށް ކުރި މަސައްކަތެވެ.