ޕާކިސްތާނުގެ ރައީސް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ޕާކިސްތާނުގެ ރައީސް އަކީ ޕާކިސްތާންގެ ޞާޙިބުއްދައުލާ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ވެރިޔާއެވެ.