Jump to content

ޕަންގިއާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

--186.43.46.140 06:38, 5 މެއި 2013 (MVT)'Bold text'ޕަންގިއާ (އިނގިރޭސިބަހުން: Pangaea) އަކީ މީގެ 250 މިލިއަން އަހަރު ކުރިން އޮތް ކަމަށް ބުނާ މާބައްރެވެ.

މި މަޒުމޫނަކީ މުޅިން ފުރިހަމަ ވެފައިވާ މަޒުމޫނެއް ނޫނެވެ. މި މަޒުމޫނު ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވަން ބޭނުންފުޅު ނަމަ އިނގިރޭސި ވިކިޕީޑިއާ ގައި މި ޢުންވާނުގެ ދަށުން ލިޔެވިފައިވާ މަޒުމޫނު ބައްލަވައިގެން ތަރުޖަމާގެ ނުނިމި އޮތް ބައި ފުރިހަމަކޮށް ދެއްވާށެވެ. ކަނާތްފަރާތުގެ އަރިމަތީގައިވާ ފާލަންތަކުން އިނގިރޭސި ބަހުން އޮތް މަޒުމޫނަށް ވަޑައިގެންނެވޭނެއެވެ.