Jump to content

ޔަހޫދީދީން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ޔަހޫދީ ދީނަކީ ޚަޒްރަތް މޫސާ އަލައިހިއްސަލާމުގެ މައްޗަށް މާތްﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެވެ. ޔަހޫދީ ދީނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އުޅެން ފެށި ބަޔަކީ މޫސާގެ ފާނުގެ ޤައުމުގެ މީހުންނެވެ. އެއީ ބަނީ އިސްރާއީލު ބާގާގެ މީހުންނެވެ. ޔަހޫދީ މިބަސް އައިސްފައިވާ ގޮތައް ބަލާއިރު ފާހަގަ ކުރެވެނީ ޔައުގޫބްގެ ފާނުންގެ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޔަހޫޒާގެ އާއިލާގެ ބޭފުޅުންނަށް ނިސްބަތްކޮށް ކިޔާ ބަހެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އިމްރާނުގެ ދަރިކޮޅަކީ ވެސް މިއެވެ. ޔަހޫދީ ދީނަކީ މިސްރުގައި އުޅުނު އަޅުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބަނީ އިސްރާއިލުން ތަބާވާ ދީނެވެ. ޔަހޫދީ ދީނުގެ ފޮތަކީ ތައުރާތެވެ. ތައުރާތަކީ މާތްﷲ ބާވާލެއްވި ފޮތްތަކުގެތެރެއިން ޤުރުއާނުގައި އޭގެ ވާހަކަ ބަޔާން ވެގެންވާ ފޮތެކެވެ. ޔަހޫދީ ދީނުގެ މައި ރަށަކީ އިސްރާއިލްގެ ޖެރޫސަލަމެވެ. ދުނިޔޭގައި އާބާދީގެ %0.2 މީހުން މިދީން ޤަބޫލުކުރެއެވެ. ޔަހޫދީ ދީނުގެ މީހުން ވެސް އެއްކައުވަންތަ ކަލާންގެ ޤަބޫލުކުރެއެވެ. ނަމަވެސް އެމީހުންގެ ރަސޫލެއް އަދި އިމާމް ކަމުގައި ބަލަނީ އިބްރާހިމް އަލައިހިއްސަލާމެވެ. ޔަހޫދީ ދީނަށް އުޅޭ ކޮންމެ މީހަކީ މާތްﷲ މާތްކުރައްވާ މީހެއް ކަމުގައި އެމީހުން ގަބޫލުކުރެއެވެ. އެހެން އިންސާނުންނަށް ވުރެ މާތްކަން ޔަހޫދިންނަށް ލިބިގެން ވާކަމަށް އެމީހުން ދައުވާކުރެއެވެ. ޔަހޫދީ ދީނަށް އިގިރޭސިބަހުން ކިޔަނީ ޖުޑައިޒަމް އެވެ. އެދީނަށް އުޅޭ މީހުންނަށް ކިޔަނީ ޖޫ (ޖުވިޝް) އެވެ.


ފިރުއަނުގެ ކިބައިން ޔަހޫދީން ސަލާމަތްވުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މޫސާގެފާނު ޔަހޫދީންނާއި އެކު މިސުރުދޫކޮށް ފިރުއައުނާއި ހާމާނުގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވުމަށް ނިކުމެވަޑައިގަތެވެ. އެހިނދު މޫސާގެފާނަށް މާތްﷲ ބޮޑުވެގެންވާ މުއުޖިޒާތެއް ދެއްވެވިއެވެ. މޫސާގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީހުން ފިރުއައުނުގެ ލަޝްކަރުގެ ކިބައިން ސަލާމަތްކޮށް ދެއްވުން އެދި މާތްﷲގެ ހަޒްރަތުގައި ދުޢާ ދެންނެވުމުން ކުރިމަތީގައި އޮތް ބޮޑު ކޯރުގެ ފެންގަޑު ދެފަރާތައް ކެހިގެންގޮސް މޫސާގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީހުންނަށް ރައްކާތެރިކަން މިންވަރުކުރެއްވިއެވެ.