ޒައިލް ސިންހް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ޒައިލް ސިންހް (5 މެއި 1916 - 25 ޑިސެންބަރު 1994) އަކީ އިންޑިޔާގެ 7 ވަނަ ރައީސްއެވެ. އިންދިރާ ގާނދީ އަވަހާރަކޮށްލެވުނު އިރު ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވީ ޒައިލް ސިންހްއެވެ.