ޑޮކްސީސައިކްލިން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ޑޮކްސީސައިކްލިން އަކީ ޓެޓްރަސައިކްލިން ގުރޫޕްގައި ހިމެނޭ އެންޓިބަޔޮޓިކް އެކެވެ. 1960 ގައި އުފައްދައިފައިވާ މިބޭހަކީ ޓެޓްރަސައިކްލިން ހިމެނޭ ތަފާތު އިންފެކްޝަންތަކަށް ފަރުވާ ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ ބޭހެކެވެ. މިބޭސް ބްރޭންޑް ނަމެއްގެ ގޮތުގައި ފުރަތަމަ ނެރެފައިވަނީ ވިބްރަމައިސިން ގެ ނަމުގައެވެ.