ޑާޑޯ ކޮލެޓީ އެވެ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ޑާޑޯ ކޮލެޓީ، އަސްލު ނަން ރިކާޑޯ ބްރޮކޮލެޓީ (އުފަންވީ 27 އޮގަސްޓް 1974، ރޯމްގައި) އަކީ އިޓަލީގެ ފިލްމީ އެކްޓަރެއް، ވޮއިސް އެކްޓަރެއް އަދި ރޭޑިއޯ އަދި ޓީވީ ހޯސްޓެކެވެ