Jump to content

ސ.އަތޮޅު މަދަރުސާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ސ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
ނަން

ސ.އަތޮޅު މަދަރުސާ

ޤައުމު

ދިވެހިރާއްޖެ

ހިންގަން ފެށުނީ

,

ފެންވަރު

ޕްރައިމަރީ، މެދުމަދަރުސީ ، ސާނަވީ

ކުލަ

ފެހި

މޮޓޯ


()

ސ.އަތޮޅު މަދަރުސާ އަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުގައި އޮތް އައްޑު އަތޮޅު ގައި ހުންނަ ތަޢުލީމީ މުއައްސަސާ އެކެވެ.