Jump to content

ސ.ހިތަދޫ ސުކޫލް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ސ.ހިތަދޫ ސުކޫލް
ނަން

ސ.ހިތަދޫ ސުކޫލް

ޤައުމު

ދިވެހިރާއްޖެ

ހިންގަން ފެށުނީ

,

ފެންވަރު

ޕްރައިމަރީ، ސާނަވީ

ކުލަ

ފެހި

މޮޓޯ

'

ސ.ހިތަދޫ ސުކޫލް އަކީ ސ.އަތޮޅު ވެރިކަންކުރާކުރާރަށް ހިތަދޫ ގައި ހުންނަ ތައުލީމީ މުއައްސަސާ އެކެވެ. މިއީ ސާނަވީ އަދި ޕްރައިމަރީ ފެންވަރަށް ކިޔަވައިދޭ ސުކޫލް އެކެވެ.