ސްޕައިޑަރ މޭން 2

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ސްޕައިޑަރ މޭން 2
ސްޕައިޑަރ މޭން 2 ގެ އިޝްތިހާރު ކުރެވުނު ޕޯސްޓަރެއް
ޑައިރެކްޓަރސޭމް ރެއިމީ
ޕްރޮޑިއުސަރއާވީ އެރެޑް
ލައުރާ ޒިސްކިން
ލިޔުންތެރިޔާކޮމިކް ފޮތް:
ސްޓެން ލީ
ސްޓީވް ޑިޓްކޯ
ސްޓޯރީ:
އަލްފްރެޑް ގޯ
މައިލްސް މިލަރ
މައިކަލް ޗަބޮން
ސްކްރީން ޕްލޭ:
އެލްވިން ސާރޖަންޓް
Starringޓޯބީ މެގުއެއަރ
ކިރްސްޓެން ޑަންސްޓް
ޖޭމްސް ފްރެންކޯ
އެލްފްރެޑް މޮލީނާ
ރޯސްމެރީ ހެރިސް
ޖޭ.ކޭ ސިމަންސް
ޑޯނާ މާރފީ
ޑެނިއެލް ގިލީސް
ޑައިލަން ބޭކަރ
ބިލް ނަން
ވެނެސާ ފާރލިޓޯ
އާސިފް މަންޑްވީ
Music byޑެނީ އެލްފްމަން
ބާރޓް ހެންޑްރިކްސަން
Cinematographyބިލް ޕޯޕް
Edited byބޮބް މުރޯސްކީ
Distributed byކޮލަމްބިޔާ ޕިކްޗާރސް
Sony Pictures Entertainment
ރިލީޒްކުރި ތާރީޚް
30 ޖޫން 2004
ދިގުމިން
128 މިނެޓް.
CountryUSA
ބަހުރުވައިނގިރޭސި
Budget$200 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު
Box officeDomestic:
$373,585,825
Worldwide: $783,924,485