Jump to content

ސްޕައިޑަރ މޭން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
'ސްޕައިޑަރ މޭން ގެ މަންޒަރެއް'

މަޝްހޫރު މާރވެލް ކޮމިކްގެ ސުޕަރހީރޯ ސްޕައިޑަރ މޭން ގެ އަސްލު ނަމަކީ ޕީޓަރ ބެންޖަމިން ޕާރކާރ އެވެ. މި ސުޕަރހީރޯ އުފައްދައި ލިޔެ ކުރެހީ ސްޓެން ލީ އެވެ.