ސްޓެންލީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ސްޓެންލީ
Stantheman.jpg
އުފަން ނަންސްޓެންލީ މާޓިން ލީބަރ
އުފަންވީ (1922-2018)ފަންވަތް:Euro birth date
New York City
ޤައުމު
Flag of the United States.svg
އެމެރިކާ
ދާއިރާ ލިޔުންތެރިއެއް، Editor ،Publisher
ފާހަނގަ ކުރެވޭ މަސައްކަތް(ތައް) ސްޕައިޑަރ މޭން
ފެންޓާސްޓިކް ފޯ
އެކްސް.މެން
among others…

ސްޓެން ލީ (އުފަން ނަމަކީ ސްޓެންލީ މާރޓިން ލީބަރ) ދުނިޔެއަށް އުފަންވީ2018- 28 ޑިސެމްބަރ 1922ގައި ނިއުޔޯކް ސިޓީގައެވެ. ސްޓެން ލީ އަކީ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލިޔުންތެރިއެކެވެ. މަޝްހޫރު އެޑިޓަރެކެވެ.