ސްޓެންލީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ސްޓެންލީ

އުފަން ނަންސްޓެންލީ މާޓިން ލީބަރ
އުފަންވީ (1922-2018)ފަންވަތް:Euro birth date
New York City
ޤައުމު
އެމެރިކާ
ދާއިރާ ލިޔުންތެރިއެއް، Editor ،Publisher
ފާހަނގަ ކުރެވޭ މަސައްކަތް(ތައް) ސްޕައިޑަރ މޭން
ފެންޓާސްޓިކް ފޯ
އެކްސް.މެން
among others…

ސްޓެން ލީ (އުފަން ނަމަކީ ސްޓެންލީ މާރޓިން ލީބަރ) ދުނިޔެއަށް އުފަންވީ2018- 28 ޑިސެމްބަރ 1922ގައި ނިއުޔޯކް ސިޓީގައެވެ. ސްޓެން ލީ އަކީ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލިޔުންތެރިއެކެވެ. މަޝްހޫރު އެޑިޓަރެކެވެ.