ސޭމް ރެއިމީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ސޭމް ރެއިމީ
Sam Raimi.jpg
ސޭމް ރެއިމީ
އުފަން ތާރީޚް 23 އޮކްޓޯބަރ 1959
ރޯޔަލް އޯކް، މިޗިގަން
ވަޒީފާ ފިލްމު ޑައިރެކްޓަރ، ޕްރޮޑިއުސަރ އަދި ވާހަކަލިޔުން
Spouse Gillian Greene