ސޫފްރޫނިޔޫސް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ސޫފްރޫނިޔޫސް އަކީ މުސްލިމުންގެ ޚަލީފާ ޢުމަރު ބިން ޚައްޠާބު ފަލަސްޠީން ފަތަޙަ ކުރެއްވި އިރު ޤުދުސްގެ އޮތޮޑޮކްސް ޕެޓްރިއާކްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅާއެވެ. އޭނާ އަވަހާރަވީ 11 މާރޗް 638 ގައެވެ.