ސުލްޠާން ޢީސާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ސުލްޠާން ޢީސާ އަކީ މީލާދީން 1411 ން 1412 އަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްކަން ކުރެއްވި ރަދުންނެވެ. އެއީ ހިޖުރައިން 814 ވަނަ އަހަރު އެވެ. މިރަދުން ރަސްކަމަށް އިސްވެ ވަޑައިގަތި ހިޖުރައިން 814 ވަނަ އަހަރުގައެވެ.

އައްސުލްޠާން ޢީސާ ސިރީ ބަވަނަ ސުންދުރަ މަހާ ރަދުންނަކީ އައްސުލްޠާން ޙަސަން (ދެވަނަ) ގެ ކޮއްކޯފުޅެވެ. އެހެން ކަމުން މިރަދުންނަކީ ވެސް މާއިން ރަންނަބަނޑޭރި ކިލެގެ ދަރިކަލެކެވެ. އެކު ރަސްކަން ކުރެއްވީ 3 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. އަވަހާރަވީ ވެސް ހިޖުރައިން 814 ވަނަ އަހަރު ގައެވެ.


މަރުޖިޢުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ތަންގީޙު ކުރެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚްގެ ތަންތަންކޮޅު - މުޙައްމަދު އަމީން

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ކުރިން ހުންނެވީ:
ސުލްޠާން ޙަސަން (ދެވަނަ)
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަދުން
-
ފަހުން ވަޑައިގަތީ:<br./>ސުލްޠާން އިބްރާހީމް