ސުލްޠާން ޢަލީ (ހަތަރުވަނަ)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ސުލްޠާން ޢަލީ (ހަތަރުވަނަ) އަކީ މީލާދީން 1493 ން 1495 އަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްކަން ކުރެއްވި ރަދުންނެވެ. އެއީ ހިޖުރައިން 898 ން 900 އަށެވެ. މިރަދުން ރަސްކަމަށް އިސްވެ ވަޑައިގަތި ހިޖުރައިން 898 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

އައްސުލްޠާން ޢަލީ (ހަތަރުވަނަ) ސިރީ ދަންމަރު ބަވަނަ މަހާރަދުން އަކީ ޙަސަން ރަސްގެފާނުންގެ ކައުޅަންނާ ކިލެގެގެ ދަރިކަލެކެވެ. މިރަދުން ރަސްކަން ކުރައްވާތާ 3 އަހަރާއި 4 މަސްވީތަނާ ކަންނަންނޫރު ޢަލީ ރާޖާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކަޅު މުޙައްމަދު ރަސްގެފާނު ނުވަތަ ސުލްޠާން ކަޅު މުޙައްމަދު ރަސްކަން އަތުލައްވައިފި އެވެ. މިކަން ހިނގީ ހިޖުރައިން 900 ވަނަ އަހަރު އެވެ.


މަރުޖިޢުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ތަންގީޙު ކުރެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚްގެ ތަންތަންކޮޅު - މުޙައްމަދު އަމީން

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ކުރިން ހުންނެވީ:
ސުލްޠާން ޔޫސުފު (ތިންވަނަ)
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަދުން
-
ފަހުން ވަޑައިގަތީ:<br./>ސުލްޠާން ކަޅު މުޙައްމަދު