ސުލްޠާން ޙަސަން (އަށްވަނަ)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ސުލްޠާން ޙަސަން (އަށްވަނަ) އަކީ މީލާދީން 1528 ން 1549 އަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްކަން ކުރެއްވި ރަދުންނެވެ. އެއީ ހިޖުރައިން 935 ން 955 އަށެވެ. މިރަދުން ރަސްކަމަށް އިސްވެ ވަޑައިގަތި ހިޖުރައިން 935 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

އައްސުލްޠާން ޙަސަން (އަށްވަނަ) ސިރީ ރަންމަނި ލޯކަ މަހާރަދުންނަކީ އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ގެ ބޭފުޅެކެވެ. މިރަދުންގެ މަންމާފުޅަކީ ފާރިސް ކަރައިގެ ޝީރާޒްގެ މީހެއް ކަމުގައި ބުނެވެއެވެ. ރަސްކަން ކުރެއްވީ 21 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. އަވަހާރަވީ ހިޖުރައިން 955 ވަނަ އަހަރު ގައެވެ.


މަރުޖިޢުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ތަންގީޙު ކުރެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚްގެ ތަންތަންކޮޅު - މުޙައްމަދު އަމީން

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


ކުރިން ހުންނެވީ:
ސުލްޠާން ކަޅު މުޙައްމަދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަދުން
-
ފަހުން ވަޑައިގަތީ:<br./>ސުލްޠާން މުޙައްމަދު (ތިންވަނަ)