ސުލްޠާން މުޙައްމަދު މުޢީނުއްދީނު (ދެވަނަ)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ސުލްޠާން މުޙައްމަދު މުޢީނުއްދީނު (ދެވަނަ) އަކީ 1886 އިން 1888 އަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަސްކަންކުރެއްވި ރަދުންނެވެ.

ކުރިން ހުންނެވީ:
ސުލްޠާން އިބްރާހީމް ނުރައްދީން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަދުން
1886 - 1888
ފަހުން ވަޑައިގަތީ:<br./>ސުލްޠާން އިބްރާހީމް ނުރައްދީން