Jump to content

ސީއެޗްއެސްއީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން
ނަން

ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން

ޤައުމު

ދިވެހިރާއްޖެ

ހިންގަން ފެށުނީ

,

ފެންވަރު

މަތީ ސާނަވީ

ކުލަ

ގަދަ ނޫކުލަ

މޮޓޯ


()

ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް މާލޭގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހިންގާ ހަމައެކަނި މަތީ ސާނަވީ ތަޢުލީމު ދޭ މަރުކަޒެވެ.