ސިލްވަރ ސައިޑް އަޕް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ސިލްވަރ ސައިޑް އަޕް
ސިލްވަރ ސައިޑް އަޕް cover
އަލްބަމް ނިކެލްބެކް
ރިލީޒް ކުރެވުނީ 11 ސެޕްޓެމްބަރ, 2001
ރެކޯރޑް ކުރެވުނީ 2001
ބާވަތް Alternative Rock
ދިގުމިން 39:10
ލޭބަލް ރޯޑް ރަނާރ ރެކޯރޑްސް
Professional reviews
 • All Music Guide [[Image:Expression error: Unexpected < operator.Expression error: Unexpected < operator. stars.svg|55px|3/5 stars]]
ނިކެލްބެކް ނެރުނު އަލްބަމްތައް
The State
(2000)
Silver Side Up
(2001)
The Long Road
(2003)ސިލްވަރ ސައިޑް އަޕް އަކީ މަޝްހޫރު ބޭންޑެއް ކަމުގައިވާ ނިކެލްބެކްގެ ތިން ވަނަ އަލްބަމެވެ. މިއަލްބަމްގައި ޔޫ ރިމައިންޑް މީ، އެމެރިކާގެ ޗާރޓުތަކުގެ އެއްވަނަ ހޯދި ކާމިޔާބު ލަވަ ހިމެނެއެވެ. މި އަލްބަމްގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ވަކި ވަކިން މިހާ ތަނަށް ނެރެވިފައިވާ ލަވަ ތަކަކީ ނެވަރ އެގެއިން އަދި ޓޫ ބޭޑް އެވެ. މިއަލްބަމްގައި ހިމެނޭ އަހެން ލަވައެއްކަމުގައިވާ ޖަސްޓް ފޯރ އަކީ މިބޭންޑްގެ އެހެން އަލްބަމެއްކަމުގައިވާ ކާރބް ގައި ހިމެނޭ ލަވައެކެވެ. ސިލްވަރ ސައިޑް އަޕްގައި ވަނީ މިލަވައިގެ އެހެން ރެކޯރޑިންގ އެކެވެ.


މި އަލްބަމްގައި ހިމެނޭ ލަވަތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 1. "Never Again" – 4:20
 2. "ހައު ޔޫ ރިމައިންޑް މީ" – 3:43
 3. "ވޯކް އަޕް އިން ދިސް މޯރނިންގ" – 3:50
 4. "ޓޫ ބޭޑް" – 3:52
 5. "ޖަސްޓް ފޯރ" – 4:03
 6. "ހޮލީވުޑް" – 3:04
 7. "މަނީ ބޯޓް" – 3:24
 8. "ވެއަރ ޑޫ އައި ހައިޑް" – 3:38
 9. "ހޭންގ ނެއިލް" – 3:54
 10. "ގުޑް ޓައިމްސް ގޯން" – 5:18
 11. "ހީރޯ" – 3:21 (ހަމައެކަނި ބައެއް ގައުމުތަކުގައި)

Worldwide Certifications[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • USA: 5,200,000 copies (6x Platinum)
 • Canada: 800,000 copies (8x Platinum)
 • UK: 900,000 copies (3x Platinum)
 • Australia: 140,000 copies (2x Platinum)
 • Germany: 200,000 copies (Platinum)
 • Netherlands: 70,000 copies (Platinum)
 • Switzerland: 30,000 copies (Platinum)
 • Austria: 30,000 copies (Platinum)
 • France: 100,000 copies (Gold)
 • Belgium: 25,000 copies (Gold)
 • New Zealand: 7,500 copies (Gold)
 • Worldwide sales: 10,000,000 copies


ފަންވަތް:Nickelback