ސިންދު ކޯރު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

ސިންދު ކޯރަކީ ޕާކިސްތާނުގައިވާ އެއްމެ ދިގު އަދި އެއްމެ މުހިއްމު ކޯރެވެ. މިއީ ބައްރެ ސަޣީރުގައިވާ މުހިއްމު ކޯރުތަކުގެ ތެރޭގައި ވެސް ހިމެނޭ ކޯރެކެވެ.