ސާރސް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ސާރސް (އިނގިރޭސި ބަހުން: SARS)އަކީ ކޮރޯނަވައިރަސް ގެ ސަބަބުން ނޭވާލާ ނިޒާމް އަށް ޖެހޭ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ބައްޔެކެވެ. ސާރސް އަކީ މިބައްޔަށް ކުރުކޮށް ކިޔާނަމެވެ.ދިގުނަމަކީ ސެވިއަރ އެކިއުޓް ރެސްޕިރޭޓަރީ ސިންޑްރޯމް އެވެ. މިބަލިޖެހުން ހުންއައުން ކުރިމަތިވެ ހަށިގަނޑުގެ ފިނިހޫނުމިން 38 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް އަށް އަރައިގެންދެއެވެ.