ސަރްވެޕައްލީ ރާދާކްރިޝްޱަން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ޑރ. ސަރްވެޕައްލީ ރާދާކްރިޝްޱަން (5 ސެޕްޓެންބަރު 1888 - 17 އެޕްރީލު 1975) އަކީ އިންޑިޔާގެ ފުރަތަމަ ނާއިބް ރައީސެވެ. އަދި ދެވަނަ ރައީސްއެވެ.