ސަންސްކްރިއްތް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

ސަންސްކްރިއްތް ބަހަކީ ހިންދު-އާރީ ޢާއިލާގެ ބަސްތަކުގެ މައި ބަހެވެ.

śިވޮ ރަކްޞަތު ގީރްވާṇަބްހާޞާރަސާސްވާދަތަތްޕަރާން